Monthly Archives: October 2017

Tháng 10

Cho một thời tuổi trẻ!

Và tháng 10 – nghĩa là đã sắp hết năm!